Zkušenosti našich klientů

1.
     „Systémy kvality, životního prostředí a OHSAS-BOZP, které jsme získali na začátku tohoto roku, nám přinášejí samá kladná hodnocení. O jejich zavedení jsme dříve neuvažovali, neboť jsme si byli jisti svou kvalitou a naši zákazníci či odběratelé tyto normy po nás také nepožadovali. Zásadní obrat však nastal po roce 2008, kdy začaly subjekty získávat peníze z Evropských fondů a začaly vypisovat výběrová řízení, kde se čím dál častěji objevoval požadavek na certifikát systému kvality, životního prostředí a OHSAS-BOZP. Jelikož jsme se chtěli i těchto zakázek nadále účastnit, oslovili jsme na doporučení firmu QISO -MIRAIS, s.r.o. a certifikáty jsme po nezbytném transformačním procesu ve firmě získali. Systémy ISO nám umožňují zúčastňovat se náročnějších výběrových řízení, na která bychom si v minulosti netroufali, díky systémům jakosti jsme i mnohá výběrová řízení vyhráli. Systémy jakosti oceňují i naši zákazníci, neboť máji jistotu poskytované kvality a záruku našich služeb a v neposlední řadě nám zavedení systémů vedlo ke zvýšení efektivity interních firemních procesů.
     Vážená paní Liptajová, Vám bychom s manželkou chtěli poděkovat za velmi lidský přístup a profesionální jednání, za cenné rady a zkušenosti, které jste nám doporučila, za trpělivost, ochotu a vstřícnost, že se na Vás můžeme kdykoliv s jakýmkoliv problémem obrátit a vždy nám vyjdete vstříc. Tento přístup k zákazníkovi se dnes vidí málokdy.
     Jsme velmi spokojeni a dokladem toho je skutečnost, že nejenom v našem oboru zahradní a krajinářské tvorby jsme firmu QISO – MIRAIS, s.r.o. doporučili mnohým spřáteleným a konkurenčním firmám. “

Rostislav Kaisler
jednatel společnosti
Kaisler s.r.o

 

2.
     „Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace získala certifikát kvality ISO 9001:2001, certifikát EMS ISO 14001: 2005 a certifikát SM BOZP podle specifikace OHSAS 18001: 1999 závěrem roku 2006. V následujícím období nastavený systém úspěšně udržela.
     Ve dnech 14. – 16. 12. 2009 se konal v ZZS OK recertifikační audit zavedeného integrovaného systému. V rámci třídenního auditu byly prověřeny veškeré procesy a činnosti organizace. Ve všech oblastech jsme vyhověli požadavkům norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a získali opětovně certifikáty na další tříleté období. Výsledky potvrzují, že ZZS OK je plně funkčním systémem s nastavenými parametry v oblasti přednemocniční neodkladné péče, životního prostředí a bezpečnosti práce.
     Systém umožnil zavést vysokou odbornou úroveň vnitřního kontrolního systému. Zpřehlednil způsob komunikace, a to jak interní tak i externí. Umožnil jednotný systém vedení rozsáhlé vnitřní dokumentace pro celou organizaci. Velice důležitým aspektem bylo nastavení procesů v odpadovém hospodářství, díky kterému mohou být negativní dopady na životní prostředí významným způsobem sníženy.
     Lze říci, že normy ISO zavedené do systému řízení přispěli k vyšší efektivitě práce a ke zkvalitnění všech podstatných procesů v organizaci a řízení. Získání certifikátu představuje také významnou konkurenční výhodu na trhu České republiky i Evropské unie.“

Bc. Eliška Janečková
vedoucí sekretariátu
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o.

 

3.
     „Moje vyjádření k normě je velmi jednoduché. Mezinárodní norma nám velmi pomohla k zavedení pořádku: v dokumentaci, v přístrojích, materiálech, lidech, v areálu nemocnice, v evidenci aj. a další. Pomohla nám zavést systém, který v tuto chvíli funguje a dnes už v podstatě je automaticky aktualizován. ISO také znamená prestiž, i když to asi nebyl hlavní důvod, proč jsme s tím začali. Vyzkoušeli jsme, že tento systém lze uplatnit ve zdravotnictví. Za sebe se domnívám, že nám usnadnil práci na národní akreditaci SAK ČR. Vůbec bych neřešila dilema, zda nemocnice má mít ISO nebo akreditaci. Spíš bych doporučovala nejdříve ISO a pak akreditaci. Také spolupráce s vaší firmou je velmi příjemná, nekonfliktní a nenásilná, ale je pravdou, že k tomu potřebujete vnímavé, vstřícné, poučené a spolupracující partnery. A to doufám, že my jsme.“

Mgr. Jaroslava Hrabicová, DiS.
náměstkyně ředitele pro odbornou péči, člen představenstva
Vsetínská nemocnice a.s.


4.
     „Již několik roků pracuje naše organizace v systému managementu kvality. Zavedení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 nám pomohlo při vedení celé organizace, neboť jednotlivé strategie vedení a kontroly pod tímto systémem jsou velmi podrobně a věcně zpracovány. Navíc v systému pracují velice erudovaní pracovníci, kteří nás nejen kontrolují, ale často nám pomáhají také s eliminací nedostatků, které se jistě vyskytnou v každé organizaci. Vřele doporučuji všem organizacím, aby se do systému zapojily.“

Mgr. Miroslav Haltmar
ředitel školy
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení a MŠ logopedická Schola Viva, o.p.s.5.
     „Zavedením environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 naše společnost mimo jiné výrazně zlepšila svou odpovědnost za dopady činnosti společnosti na životní prostředí. Zlepšení je v souladu s naší environmentální politikou.

Přínosy:

 • všichni zaměstnanci jsou informováni o dopadech činností na životní prostředí, mají přehled o riziku a způsobu, jak předcházet ekologickým haváriím,
 • výrazným způsobem se nám podařilo snížit objem odpadů a zvýšilo se množství recyklovaných odpadů,
 • minimalizovali jsme používání nebezpečných látek a přípravků,
 • zvýšila se naše podnikatelská důvěryhodnost pro obchodní partnery, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu,
 • získali jsme konkurenční výhodu,
 • zavedl se pořádek v provozu, dokumentaci a v environmentálních odpovědnostech jednotlivých zaměstnanců,
 • snížili jsme riziko ekologických havárií.

     Do budoucna očekáváme, že naše společnost se bude v oblasti environmentálního systému neustále zdokonalovat a tím i zvyšovat ochranu životního prostředí.“

Ing. Zdeněk Podolský
generální ředitel
BÖHM PLAST - TECHNIK a.s.

 

6.
     „Co nám ISO přineslo? Jasné definování procesů a stanovení odpovědností. Systematizaci dokumentace. Možnost účastnit se výběrových řízení, kde je zavedení a udržování SMK jedním z kvalifikačních předpokladů. Usnadnění procesu získávání osvědčení k činnostem (např. od ÚCL).“

Jana Ryšánová
manažerka kvality
SOFIS a.s.

 

7.
     „Zavedení systému managementu kvality EN ISO 9001:2009 nám umožňuje zúčastňovat se výběrových řízení, kde je platný certifikát jakosti stále častější podmínkou účasti. Zároveň díky zavedenému sytému kvality máme lepší přehled a kontrolu nad veškerými firemními procesy, pravidelné interní a certifikační audity pomáhají odhalit a napravit případné nedostatky.“

Marek Černý
finanční ředitel, představitel vedení pro kvalitu
Comesa spol. s r.o.

 

8.
     „Přínosy ze zavedení systému řízení kvality se společností QISO - MIRAIS, s.r.o.:

 • řízení procesů na základě důsledně vedených záznamů, jejich analýza a následné zlepšování,
 • důsledné řešení reklamací v souvislosti s návrhem nápravných opatření,
 • důsledné sledování způsobilosti dodavatelů,
 • kontrola měřicích a monitorovacích zařízení z hlediska legislativních i normativních požadavků,
 • řízení lidských zdrojů vč. vzdělávacího systému,
 • každoroční zlepšování systému řízení firmy na základě provádění interních auditů,
 • průběžná kontrola plnění požadavků právních předpisů.“


Pavel Macík
jednatel společnosti, představitel vedení pro kvalitu
Thalia Optik s.r.o.

 

9.
     „Achieving ISO certification has instilled a higher degree of professionalism in our organisation, and has enhanced the market perception of our company. Whilst it demands more attention to detail and record keeping, it provides a valuable platform on which an organisation can grow and evolve while maintaining standardised processes, quality of service and workplace health and safety. This leads to overall gains in efficiency, staff performance and managerial control, which is of high importance to every management team.“

     „Dosažení certifikace ISO dodalo vyšší úroveň profesionality v naší organizaci a zvýšilo tržní vnímání naší společnosti. I když požaduje větší důraz na detail a vedení záznamů, poskytuje cennou platformu, na které organizace může růst a vyvíjet se při zachování standardizovaných procesů, kvality služeb a bezpečnosti a zdraví na pracovišti. To vede k celkovému zvýšení efektivity, výkonnosti zaměstnanců a řídící kontroly, což je velmi důležité pro každý řídící tým.“

Peter Novotný
Chief Operating Officer
Photon Energy a.s.

 

10.
     „Společnost HPV Engineering, s.r.o. působí na trhu od roku 1995 a nabízí komplexní služby v projektové a inženýrské činnosti v chemickém, farmaceutickém, potravinářském a papírenském průmyslu.
     Součástí strategie společnosti je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, a proto se vedení společnosti rozhodlo v roce 2004 zavést a posléze trvale zlepšovat systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008.

Přínosy zavedení Systému managementu kvality:

 • Poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům a možnost získání nových s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti
 • Garance stálosti výrobního procesu a vysokou kvalitu poskytovaných služeb zákazníkům
 • Nastavení jasných odpovědností a pravomocí ve společnosti
 • Motivace pracovníků vztažená na výkonnost“


Veronika Hrstková
manažerka kvality
HPV Engineering, s.r.o.

 

11.
     „Řízení managementu kvality ISO 9001:2008 - Co se skrývá za tímto tajemným názvem? Pro Posázaví o.p.s., které tento systém certifikace obhájilo po třech letech jejího využívání, jde o neustálé zlepšování služeb. ISO 9001 je v podstatě norma, která stanovuje systém řízení organizace a také průhledný systém administrativy, který pomáhá organizaci zpřehlednit a zjednodušit strukturu dokumentace všech činností, snížení firemních nákladů na administrativu a především jasné rozdělení pravomocí a odpovědností. V prostředí organizace, která se zaobírá rozvojem regionu, realizací projektů a také pomocí partnerům v regionu, to znamená neustálé diskuse o tom, co je ještě potřeba na papíře, co lze evidovat elektronicky a co nás jen zatěžuje. A o tom to vlastně všechno je - o neustálém zlepšování služeb, o evidenci požadavků partnerů (zákazníků) a také o evidenci úspěchů či neúspěchů.
     První certifikaci připravenosti na tento systém řízení získalo Posázaví o. p. s. v roce 2006, v každém následujícím roce prošlo kontrolou, zda tuto normu uplatňuje správně a v letošním roce došlo na obhajobu certifikátu. Kontrolu u o. p. s. provádí renomovaná mezinárodní autorita v oblasti certifikace Lloyd´s Register Quality Assurance (sídlo firmy je v Londýně - i proto je Posázaví o. p. s. certifikováno dle mezinárodní normy platné také pro Velkou Británii). V srpnu roku 2009 se Posázaví o.p.s. podařilo obhájit tento certifikát a může ho pro své potřeby užívat v následujících třech letech.
     A je to vůbec k něčemu? Tuto otázku si ředitelka společnosti i její zaměstnanci pokládají velmi často. Odpověď (i když o její čiré jednoznačnosti lze subjektivně diskutovat) zní "ano". V první řadě zavedení této normy pomáhá samotné organizaci ujasnit si vnitřní postupy prací tak, aby co nejlépe vyhovovaly skutečnosti a napomohly k větší spokojenosti partnerů, kteří se společností spolupracují či realizují společné projekty. V druhé řadě nám tento certifikát otevírá cestu k zakázkám v rámci účasti ve veřejných zakázkách. Mnohdy je držení certifikátu jednou z podmínek účasti ve výběrovém řízení. V třetí (a pro nás neposlední) řadě se jedná o prestižní záležitost. Vždyť Posázaví o.p.s. je jednou z mála neziskových organizací, které jsou držiteli tohoto certifikátu a jistě jedinou Místní akční skupinou, která se může tímto certifikátem prokázat.“

Bohuslava Zemanová
ředitelka společnosti
Posázaví o.p.s.

 

12.
     „Přínosy aplikace systému řízení kvality v naší firmě:

 • zavedení pořádku ve věcech, které se několik let odkládají (školení řidičů, preventivní prohlídky…),
 • možnost pravidelně se účastnit soutěží, při kterých je jednou ze zadávacích podmínek certifikace.
 • při komunikaci v rámci udržování systému a auditech získané informace o zkušenostech z jiných obdobných firem.


Martin Sefzig
jednatel společnosti
T - BAU 2000 s.r.o.

 

13.
     „Při zvažování, zda zavést v naší společnosti normu ISO 9001 se na první pohled zdálo, že celý systém přinese více papírování a byrokracie. Po bližším seznámení s principem zavádění systému a při vytváření dokumentace se ukázalo, že plnění norem nám pomůže zjednodušit a zprůhlednit procesy, vyjasnit kompetence v řízení firmy a dát určitý „řád“ všem činnostem v chodu firmy a péči o zákazníka. Průběžným monitorováním spokojenosti zákazníka se nám podařilo stanovit úroveň a nedostatky v přístupu k zákazníkovi a jeho spokojenosti a také určit směr při zdokonalování péče o klienty.
     V rozhodování o rozšíření o normu ISO 14001 jsme již neměli pochybnosti o důležitosti jejího zavedení pro naši společnost, protože nám mimo jiné ukázala nedostatky v péči o životní prostředí při plnění zakázek a běžném provozu firmy. Norma nám pomohla monitorovat a měřit jednotlivé činnosti s možným dopadem na životní prostředí, vyvarovat se případných škod či odchylek od vydávaných právních a jiných požadavků.
     Celkově se dá říci, že zavedením obou systémů jsme dosáhli zkvalitnění provozu společnosti, dokážeme lépe identifikovat neshody, přijmout efektivní opatření, která zabrání opakování situace. Můžeme objektivně hodnotit a vybírat dodavatele.
     V neposlední řadě splnění požadavků obou norem, získání certifikátů osvědčení kvality umožnilo naší společnosti účastnit se ve výběrových řízeních, která tato osvědčení požadují a tím je společnost SW MONT s.r.o. více schopná obstát v konkurenci a na trhu práce.“

Zdeněk Rozumek
jednatel společnosti
SW MONT s.r.o.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.