BOZP a PO

Ochrana lidského života a zdraví  vždy musí být naší
prioritou a nikdy nesmí stát ve stínu ekonomických zájmů!
Skutečně děláte maximum pro prevenci toho, co musí být
vždy  na prvním místě
?  Pokud chcete udělat víc, využijte
naší služby údržby systému bezpečnosti  a ochrany zdraví při
práci a požární ochrany (BOZP a PO).                                


Největší výhody proč s námi:

 • 100% záruka a odpovědnost.
 • Sleva 25% pro naše stávající zákazníky
 • Působnost v celé ČR
 • Zkušenosti od víc jak 1000 zákazníků!
 • Spolehlivost a jistota jedné z největších poradenských společností.
 • Způsobilost od nejuznávanějších institucí (VÚBP a Gradua)
 • Aktualizace legislativy každý měsíc.
 • Prověrky BOZP min. 4 ročně.
 • Náklady pod kontrolou, žádné nečekané náklady, ale paušál v kterém je zahrnuto vše nutné.
 • Žádné pokuty!
 • Při zajištění BOZP a PO nabízíme slevu 80% na zavedení mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001:2008! (cena po slevě do 20 000,- Kč!)
 • Vaše 100% spokojenost a čisté svědomí.

Ověřte si prosím úroveň BOZP a PO ve Vaší společnosti pomocí následujících povinností, které vaše společnost musí plnit.


Protokol o zhodnocení a stanovení rizik, včetně pravidelného přehodnocování. Roční prověrka BOZP. Kontrolní kniha BOZP. Protokol o provedení poslední prověrky BOZP. Kolaudační rozhodnutí. Směrnice pro přidělování OOPP. Dokumentace a seznam - nebezpečné látky. Smlouva s autorizovanou osobou. Dokumentace ukládání odpadů a manipulace s nebezpečnými látkami. Doklady o likvidaci odpadů. Kniha regálů. Směrnice pro řízení BOZP v podniku. Traumatologický a evakuační plán Smlouva s podnikovým lékařem, včetně jeho seznámení s riziky. Kniha evidovaných úrazů. Protokoly o likvidaci pracovních úrazů. Dokumentace k vyhlášeným rizikovým pracovištím. Doklady o certifikaci přidělovaných OOPP a evidence jejich přidělování zaměstnancům. Doklady o provádění nástupních, profesních a periodických lékařských prohlídek. Osnovy školení zaměstnanců. Doklady o školení zaměstnanců – vstupní, na pracovišti, periodická, při převodu na jiné pracoviště, po pracovních úrazech, vedoucích zaměstnanců, požární ochraně. Potvrzení o odborných školeních: svářeči, vazači, jeřábníci, obsluhy zdvihacích zařízení, obsluh elektrických zařízení, práce ve výškách, lešenáři, topiči kotlů, dřevoobrábění, řidiči referentských vozidel, obsluhy TNS, řidiči z povolání, motorové vozíky. Revizní zprávy a protokoly o kontrolách. Technická dokumentace strojů a zařízení. Odpovědnost za el. zařízení, stroje, elektrospotřebiče a el. ruční nářadí. Určení prostředí. Revizní karty, revizní zprávy. Proškolení. Termíny následných revizí a kontrol. Plynová zařízení – technická dokumentace, revizní zprávy, poučení a proškolení obsluhy, organizační směrnice, deník plynového zařízení. Termíny následných revizí a kontrol. Zdvihací zařízení – systém bezpečné práce ZZ, technická dokumentace, revize a kontroly. Termíny následných revizí a kontrol. Tlaková zařízení – pasporty, jmenování osoby odpovědné za provoz TN, proškolení obsluh, provozní deníky TN, záznamy o poučení a proškolení obsluhy, Termíny následných revizí a kontrol. Komíny – zpráva o kontrole a revizi. Dokumentace požární ochrany: Dokumentace o začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí Stanovení organizace PO Posouzení požárního nebezpečí Požárně poplachové směrnice. Požární řády pracoviště. Požární evakuační plán. Dokumentace zdolávání požáru. Požární kniha. Tématický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně. Odborná příprava požárních hlídek. Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy požárních hlídek. Směrnice pro činnost požárních hlídek. Řád ohlašovny požáru a její určení. Požárně technické charakteristiky. Revizní zprávy o kontrole přenosných hasících přístrojů, hydrantů. Přehled pracovišť s nebezpečí vzniku požáru. Přehled o požární technice, věcných prostředcích po, zařízeních po a doklady o jejich kontrole a použití. Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek atd.

 

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.