Co nabízíme

  • Implementaci nařízení GDPR částečně i s implementací ISO 27001
  • Bezpečnost práce a požární ochranu odpovědně bezpečně a bez sankcí
  • Zavedení systému managementu podle všech ISO norem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 atd.) 
  • Zavedení systému informační bezpečnosti podle normy ISO 27001
  • Zavedení systému HACCP a ISO 22000
  • Zavedení systému řízení kvality pro obor zdravotnických prostředků dle požadavků normy ISO 13485
  • Udržování výše zmíněných systémů
  • A další aplikace norem ISO

Naše organizace Vám kompletně zajistí všechny činnosti nezbytně nutné pro získání certifikátu. Samozřejmostí je 100% pocertifikační servis a údržba Vašeho systému po dobu tří let, s možností prodloužení.

Norma ISO 9001

ČSN EN ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na řízení kvality, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Vybudovaný a certifikovaný systém managementu kvality (QMS) podle ISO 9001 je přirozený způsob, kterým organizace plánuje a řídí pracovní proces s cílem zjistit příčiny možných neshod, stanovit opatření k nápravě a sledovat účinnost těchto opatření, a tak prokázat svoji důvěryhodnost jako obchodní partner. Je přínosem při řízení organizace a plánovaní zdrojů finančních, lidských, materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologie.

Norma ISO 14001

Hlavním cílem ČSN EN ISO 14001:2016 mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Společnost, která se rozhodla získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Tato norma je aplikovatelná na všechny typy organizací, může být použita jak pro služby, tak pro výrobní sektory. Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností.

Norma ISO 45001

Norma ISO 45001 specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Skutečnost, že disponujete certifikátem ISO 45001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků. Systém řízení vám umožní kontrolovat vaše rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky. Certifikát OHSAS 18001 Vám pomůže přilákat kvalifikované a tedy i zkušené pracovní síly a zlepší Váš image nejen na trhu práce. ISO 45001 je slučitelná s normami pro systémy managementu ISO 9001 a ISO 14001.

ČSN ISO/TS 16949:2002

Jedná se o systém, který je určen především pro dodavatele hmotných výrobků pro automobilový průmysl. Systémově doplňuje požadavky normy ISO 9001, které jsou součástí specifikace. ČSN ISO/TS 16949 je technická specifikace, která se smí použít pouze pro výrobní místa, kde jsou vyráběny sériové nebo náhradní díly. Podstatným hlediskem systému kvality dle ISO/TS 16 949 je zaměření na specifické požadavky automobilových zákazníků a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace ve všech úrovních. Na začátku je nutno velmi dobře specifikovat požadavky zákazníka na kvalitu z hlediska výrobku, procesu a systému. Zavedený a certifikovaný systém dle ISO/TS 16 949 je jednou z podmínek většiny organizací působících v oblasti automobilového průmyslu.

ISO/IEC 27001

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na zabezpečení informací v organizacích byla zpracována a následně využívána k certifikaci třetí stranou mezinárodní norma pro systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001. Zabezpečení informací a norma ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií. Tak jako systémy managementu jakosti, systémy environmentálního managementu nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. Zabezpečení informací se stává součástí celého systému řízení organizace, hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízeném režimu, spolehlivost systému podporují systémy zálohování, zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků. Požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů.

Víme, že největším požadavkem všech zákazníků je, aby zavedení certifikátu bylo jednoduché a rychlé, tak, aby nemuseli najímat další pracovníky. Při spolupráci s námi nemusíte vytvářet žádné dokumenty, ani žádné tabulky a formuláře. V úvodu Vám nahrajeme vzorovou dokumentaci, která je rozsahem a činností nejbližší Vaší společnosti a pak se ve spolupráci s naším konzultantem na Vaši společnost jen přizpůsobí. Naší největší výhodou je 10-ti letá praxe v oboru a více jak 1000 spokojených zákazníků.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.