Co nabízíme

  • Implementaci nařízení GDPR za 98000,- Kč částečně i s implementací ISO 27001
  • Bezpečnost práce a požární ochranu odpovědně bezpečně a bez sankcí
  • Zavedení systému managementu podle všech ISO norem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 atd.) 
  • Zavedení systému managementu jakosti dle ISO/TS 16949
  • Zavedení systému informační bezpečnosti podle normy ISO 27001
  • Zavedení systému HACCP a ISO 22000
  • Zavedení systému řízení kvality pro obor zdravotnických prostředků dle požadavků normy ISO 13485
  • Udržování výše zmíněných systémů
  • A další aplikace norem ISO

Naše organizace Vám kompletně zajistí všechny činnosti nezbytně nutné pro získání certifikátu. Samozřejmostí je 100% pocertifikační servis a údržba Vašeho systému po dobu tří let, s možností prodloužení.

Norma ISO 9001

ČSN EN ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na řízení kvality, jenž může být aplikovaná v jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. Vybudovaný a certifikovaný systém managementu kvality (QMS) podle ISO 9001 je přirozený způsob, kterým organizace plánuje a řídí pracovní proces s cílem zjistit příčiny možných neshod, stanovit opatření k nápravě a sledovat účinnost těchto opatření, a tak prokázat svoji důvěryhodnost jako obchodní partner. Je přínosem při řízení organizace a plánovaní zdrojů finančních, lidských, materiálových, ale i při zajišťování vhodného pracovního prostředí, strojů, zařízení a technologie.

Norma ISO 14001

Hlavním cílem ČSN EN ISO 14001:2016 mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Společnost, která se rozhodla získat certifikát osvědčující soulad s požadavky této normy, musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Tato norma je aplikovatelná na všechny typy organizací, může být použita jak pro služby, tak pro výrobní sektory. Přínosem tohoto systému je výhoda při komunikaci s orgány státní správy, poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností.

Norma OHSAS 18001

Norma OHSAS 18001 specifikuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce. Skutečnost, že disponujete certifikátem OHSAS 18001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků. Systém řízení vám umožní kontrolovat vaše rizika pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky. Certifikát OHSAS 18001 Vám pomůže přilákat kvalifikované a tedy i zkušené pracovní síly a zlepší Váš image nejen na trhu práce. OHSAS 18001 je slučitelná s normami pro systémy managementu ISO 9001 a ISO 14001.

ČSN ISO/TS 16949:2002

Jedná se o systém, který je určen především pro dodavatele hmotných výrobků pro automobilový průmysl. Systémově doplňuje požadavky normy ISO 9001, které jsou součástí specifikace. ČSN ISO/TS 16949 je technická specifikace, která se smí použít pouze pro výrobní místa, kde jsou vyráběny sériové nebo náhradní díly. Podstatným hlediskem systému kvality dle ISO/TS 16 949 je zaměření na specifické požadavky automobilových zákazníků a angažovanost vrcholového vedení na řízení organizace ve všech úrovních. Na začátku je nutno velmi dobře specifikovat požadavky zákazníka na kvalitu z hlediska výrobku, procesu a systému. Zavedený a certifikovaný systém dle ISO/TS 16 949 je jednou z podmínek většiny organizací působících v oblasti automobilového průmyslu.

ISO/IEC 27001

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům zákazníků na zabezpečení informací v organizacích byla zpracována a následně využívána k certifikaci třetí stranou mezinárodní norma pro systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001. Zabezpečení informací a norma ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií. Tak jako systémy managementu jakosti, systémy environmentálního managementu nebo systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. Zabezpečení informací se stává součástí celého systému řízení organizace, hlavní faktory ovlivňující podnikatelskou soutěž, informace a jejich zabezpečení jsou v řízeném režimu, spolehlivost systému podporují systémy zálohování, zaměstnanci jsou odpovědni za zabezpečení informací svých pracovišť i svých zákazníků. Požadavek na kontinuální zlepšování zaručuje dlouhodobě efektivní řízení nákladů.

GMP

GMP (Good Manufakturing Practise) byl vytvořen Holandskou společností PDV (The Product Board Animal Feed) jako systému, který je založený na principech norem řady ISO 9000 a HACCP a jeho úkolem je nastavit pravidla pro proces řízení produkce, sklízení, skladování, manipulace a dopravy s krmivy. Tato norma je určena pro spediční a přepravní firmy jako pro dodavatele krmných směsí a jejich přísad.

HACCP a ISO 22000

V oblasti bezpečnosti potravin jsou v současné době využívány zejména tyto dva standarty: certifikovaný systém kritických bodů HACCP a norma ČSN EN ISO 22000 Norma ISO 22000 zachovává strukturu a postup normy ISO 9001 a integruje ji s bezpečností potravin na základě HACCP. ISO 22000 nabízí šanci na zvýšení bezpečnosti potravin v celém řetězci podnikání s potravinami.

ISO 13485

Systém řízení kvality pro obor zdravotnických prostředků rozšiřuje požadavky systému řízení vybudovaného podle požadavků normy ISO 9001 v oblastech, kde je nutné a vhodné naplnit další požadavky v zájmu ochrany života a zdraví konečných uživatelů prostředků (pacientů). Norma ISO 13485 na rozdíl od normy ISO 9001 nevyžaduje neustálé zlepšování systému řízení, klade důraz na udržování efektivnosti systému.

Norma SA 8000:2008

Celospolečenská odpovědnost dle mezinárodní normy SA 8000:2008 (Social Accountalility), upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců. Mezinárodní norma SA 8000 je založena na konvenci Mezinárodní organizace práce (ILO), světové deklaraci lidských práv a v úmluvě o právech dětí. Standard SA 8000 umožňuje rozvíjet takový systém managementu, který ctí sociálně a společensky akceptovatelné pracovní podmínky, včetně zaměstnávání dětí, dodržování pracovní doby, mzdové politiky, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všeobecných pracovních podmínek.

AS/EN 9100

Normy řady AS 9100 byly vyvinuty v roce 1997 AAQS (American Aerospace Quality Group), aby zabezpečily kvalitu a bezpečnost ve všech aspektech letectví. Mezinárodní norma AS/EN 9100 je koncipována na základech ISO 9001. Smysl normy spočívá ve zvýšeném důrazu na spolehlivost, bezpečnost a dodržování zákonných požadavků na výrobky a služby v leteckém odvětví.

IRIS

IRIS (International Railway Industry Standard) je orientován na systém managementu kvality ISO 9001 a rozšiřuje její požadavky o specifika oblasti železničního průmyslu. Cílem IRISu je zvýšit kvalitu a spolehlivost dopravních prostředků zdokonalením celé dodavatelské sítě. Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát potvrzující shodu se všemi požadavky IRIS a organizace je zanesena do celosvětové databáze organizací certifikovaných dle IRIS.

IFS (International Food Standard) a BRC (British Retail Consortium Standard)

Implementace systémů dle IFS a BRC je základem pro uznání certifikované organizace všemi zákazníky. Organizace zjednoduší svou komunikaci s obchodními řetězci, které se mohou zaměřit pouze na okruh svých speciálních požadavků. V neposlední řadě tak organizace snižuje své náklady na prokazování věrohodnosti a účinnosti svých systémů bezpečnosti potravin.

ISO 3834-2:2006

Norma ČSN EN ISO 3834-2:2006 definuje vyšší požadavky na jakost tavného svařování kovových materiálů. Tato norma je v souladu s názvoslovím a principy použitými v normě ISO 9001. Svařování je považováno na zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Kvalita svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv až zkouškami hotového výrobku. Řízení svařovacích procesů v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006 zabezpečuje, že kvalita svarů konečného výrobku splňuje specifikovaná kritéria.

TAPA (Transported Assets Protection Association)

Tento mezinárodní standard, specifikuje požadavky nejlepší praxe pro zajištění bezpečnosti zboží na ochranu přepravovaného zboží a skladování. Zavedení tohoto standardu umožní lépe zabránit ztrátám v dodavatelském řetězci. Standard vytvořila a jeho certifikaci u svých členů prosazuje asociace na ochranu přepravovaného zboží TAPA (The Transported Asset Protection Association). V současnosti TAPA poskytuje 2 normy k řízení specifických rizik spojených s krádeží zboží vysoké hodnoty a ke zneužití přepravních informací. TAPA FSR – je určena pro skladování, TAPA TSR – je určena pro přepravu nákladními vozidly.

EN 13816:2002

Norma je zaměřena na oblast veřejné přepravy osob. Je koncipována v souladu s požadavky normy ISO 9001. Jednotlivé požadavky jsou v normě zřetelně řazeny v logické souslednosti, čímž je usnadněna snadná orientace v dané problematice.

GLOBALGAP

Je standard určený pro zemědělskou prvovýrobu, jehož zavedení prezentuje zájem o produkci bezpečných a kvalitních potravin, spolu se zajištěním bezpečnosti práce a rozvoje zaměstnanců a v neposlední řadě i stále významnější zájem o životní prostředí a jeho udržitelnost. Standard slouží jako nástroj pro objektivní systémové posouzení aplikace správné zemědělské praxe a garanci produkce zdravotně nezávadných potravin spolu se zajištěním bezpečného prostředí v zemědělské prvovýrobě. Je použitelný pro různé podmínky a oblasti zemědělské produkce.

ISO 22716:2007

Norma ČSN EN ISO 22716:2008 definuje požadavky správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu. Prioritním přínosem implementace systému je schopnost systematicky zajišťovat výrobu zdravotně nezávadných výrobků. Cílem zavedení správné výrobní praxe je mimo jiné informovat a chránit spotřebitele před nekvalitními výrobky a celkově zvýšit spokojenost zákazníků.

C-o-C (Chain-of-Custody)

Aktualizovaná norma pro C-o-C „CFCS 1004:2006, revize 2“ „Spotřebitelský řetězec lesních produktů – Požadavky“, zahrnuje požadavky na vytvoření podmínek k ověření původu dřevní hmoty. Implementace a následná certifikace systému poskytuje mimo jiné příležitosti výrobcům, obchodníkům a prodejcům pro prezentaci svého odpovědného přístupu k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

ČSN EN 15038:2006

Norma ČSN EN 15038:2006 definuje základní požadavky na management lidských zdrojů, management kvality a řízení překladatelského projektu. Pozornost je věnována také vymezení vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem překladatelských služeb. Norma nezapomíná ani na velice důležité téma vzájemné kooperace všech zainteresovaných stran v průběhu tvorby překladu. Tyto požadavky vytváří předpoklady pro trvalé zajištění vysoké kvality překladů.

Víme, že největším požadavkem všech zákazníků je, aby zavedení certifikátu bylo jednoduché a rychlé, tak, aby nemuseli najímat další pracovníky. Při spolupráci s námi nemusíte vytvářet žádné dokumenty, ani žádné tabulky a formuláře. V úvodu Vám nahrajeme vzorovou dokumentaci, která je rozsahem a činností nejbližší Vaší společnosti a pak se ve spolupráci s naším konzultantem na Vaši společnost jen přizpůsobí. Naší největší výhodou je 10-ti letá praxe v oboru a více jak 1000 spokojených zákazníků.

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.