Kodex

Kompletní poradenství a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 27001, TS 16949, ISO 13485, ISO 22000, HACCP, VDA, údržba těchto systémů a další.

Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7, tel: 271743575,
fax: 271743575, mirais@mirais.cz, www.mirais.cz.

Kodex

poradenské společnosti QIS0-MIRAIS, s. r.o.

„ŘÍZENÍ ÚSPĚCHU“

 

Úcta k životu, lidem a přírodě jsou našimi základními firemními hodnotami.
Stálá profesionalita a důvěryhodnost společnosti je naším hlavním cílem.
Životní dary se snažíme rozvíjet a předávat ostatním pro naplnění nejen morálních
hodnot, které ctíme. Vlastní rozvoj vnímáme jako povinnost a vděk za svěřené
dispozice. Přijímáme odpovědnost za celou společnost a svojí smysluplnou prací se jí
snažíme rozvíjet a předávat ji naše zkušenosti a vědomosti. Sociální odpovědnost
zhmotňujeme v maximální podpoře sociálně potřebným.

Základním významem naší společnosti není pouze materiální uspokojení, ale především
snaha o prohlubování základních lidských hodnot, především čestnosti,
poctivosti, pochopení a soucitu.
Jak chceme aby se ostatní chovali k nám, tak se chováme k nim.
Spokojenost zákazníka vnímáme jako výzvu,
která je pro nás nezbytným motivátorem k seberealizaci.
Plně respektujeme lidskou jedinečnost,
nikoho nesoudíme a všechny přijímáme s pokorou.

Každý poradce QISO- MIRAIS, s.r.o. se řídí při své práci těmito pravidly:

  • Poradce vede rozhovor s klientem citlivě, empaticky a pečlivě klientovi naslouchá.
  • Informace a rady sdělované poradcem musí být pro klienta zcela srozumitelné.
  • Poradce vždy zjišťuje cíle, kterých chce klient dosáhnout, respektuje je a vždy je upřednostňuje před vlastními zájmy.
  • Poradce musí vést rozhovor tak, aby klientovi umožnil pochopit podstatu problému, možnosti řešení a volbu řešení optimálního východiska.
  • Východiskem práce poradce je tolerance lidských odlišností a úcta k lidské osobnosti.
  • Poradce při jednání s klientem postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, apod.
  • Poradce považuje všechna sdělení klientů za důvěrná. Poradce i přes osobní informace od zákazníka se snaží vyhýbat sdělování osobních údajů, pokud na ně není přímo dotázán, vytváří tak půdu pro dlouhotrvající a profesionální vztah.
  • Poradce je vázán mlčenlivostí o klientech a to i po ukončení spolupráce s nimi.
  • Poradce chrání klientovu dokumentaci před případným zneužitím.
  • Poradce usiluje o svůj odborný růst.

Poradce se při nástupu do společnosti seznámí s Etickým kodexem a svým podpisem stvrzuje, že se bude tímto kodexem řídit.

V Praze dne 6. 9. 2010

Miroslav Rais

 

© 2008 QISO-MIRAIS, s.r.o. | Za Opravnou 276/8, Motol, 150 00 Praha 5 | e-mail: mirais@mirais.cz | Cookies
Design a realizace: Aretin Geoinformatics s.r.o.